Βοήθεια Αναζήτησης Δηλωμένων Ραντεβού ανά Περιοχή και Ειδικότητα [?]

Όροι Χρήσης

Το go2doctor.gr αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο online κράτησης ραντεβού με το γιατρό της επιλογής σας.

Το go2doctor.gr απευθύνεται στο χρήστη του Διαδικτύου που επιθυμεί να κλείσει ηλεκτρονικά το ραντεβού με το γιατρό της επιλογής του, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα σε σχέση με τον τηλεφωνικό τρόπο κράτησης.

Το go2doctor.gr απευθύνεται στο σύνολο των γιατρών που πιστεύει στη δύναμη, ευελιξία και χρηστικότητα του Διαδικτύου προς αύξηση της πελατειακής τους βάσης.

Το go2doctor.gr λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο γιατρό και το χρήστη που επιθυμεί να κλείσει ένα ραντεβού με το γιατρό μέσω του go2doctor.gr

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Χρηστών - Μελών:

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών / εγγεγραμμένων μελών του go2doctor.gr αποτελεί η αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών το go2doctor.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή και οριστικής διαγραφής εγγεγραμμένων μελών του.

Όροι Χρήσης:

1-Οι διαχειριστές του go2doctor.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε τα online διαθέσιμα ραντεβού που περιέχονται στο δικτυακό τόπο go2doctor.gr να είναι απολύτως ακριβή κατά το χρόνο της δημοσίευσής τους. Τα online διαθέσιμα ραντεβού είναι βασισμένα σε πληροφορίες παρεχόμενες αποκλειστικά από τον ίδιο το γιατρό. Για το λόγο αυτό το go2doctor.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία σε οποιονδήποτε επισκέπτη, χρήστη ή μέλος από τη χρήση του go2doctor.gr σε σχέση με τα αναρτημένα online διαθέσιμα ραντεβού. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των χρηστών του go2doctor.gr αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών του κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι, το go2doctor.gr, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι το ζημιωθέν μέλος φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

2-Οι διαχειριστές του go2doctor.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε τα στοιχεία των γιατρών που δεν έχουν δηλωμένα online διαθέσιμα ραντεβού να είναι απολύτως ακριβή κατά το χρόνο της δημοσίευσής τους. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο είναι βασισμένα κατά κύριο λόγο σε πληροφορίες ελεύθερα διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να μεταβληθούν. Για το λόγο αυτό το go2doctor.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία σε οποιονδήποτε επισκέπτη, χρήστη ή μέλος από τη χρήση του go2doctor.gr ή/και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν.

3-To go2doctor.gr παρέχει το περιεχόμενο των online διαθέσιμων ραντεβού (λ.χ. διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα, μικρή περιγραφή, ονοματεπώνυμο γιατρού, ειδικότητα γιατρού, διεύθυνση γιατρού, φωτογραφίες κ.λ.π.) που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας και ασφάλειας. To go2doctor.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4-To go2doctor.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε μέλος που δεν τηρεί τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Σε περίπτωση που ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του go2doctor.gr σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του go2doctor.gr χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των διαχειριστών του.

5-Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών του go2doctor.gr θεωρείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή κάθε μέλους κατά την χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το go2doctor.gr.

6-Η χρήση του διαδικτυακού τόπου go2doctor.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών τoυ go2doctor.gr

7-Το go2doctor.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

8-Το go2doctor.gr δικαιούται να προσθέτει, τροποποιεί, μεταβάλλει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με μόνη την ανακοίνωση τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

9-Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που την αποτελούν (κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα κ.λ.π), ως και η σύνθεση αυτών, ήτοι το περιεχόμενο της - με εξαίρεση τα ρητώς αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή φορέων - αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του go2doctor.gr το οποίο και κατέχει τα αντίστοιχα και αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσής τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, ουδείς χρήστης έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τόσο το περιεχόμενο όσο και τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η δημόσια παρουσίαση της ιστοσελίδας, αποσπάσματος αυτής ή και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός και εάν υπάρξει ρητή συγκατάθεση των δικαιούχων.

10-Όλα τα διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, είναι αποκλειστικά σήματα του go2doctor.gr ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

11-Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του go2doctor.gr ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα κ.λ.π.) ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν τυχόν υπηρεσίες για λογαριασμό σας ή/και να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που δηλώσατε με την συγκατάθεση σας στο go2doctor.gr τηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Για επισκέπτες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο του go2doctor.gr. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου ενδέχεται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Tα στοιχεία αυτά στο σύνολό τους παραμένουν εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται ή μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε ενδιαφερόμενους τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατ’εξαίρεσιν στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου - χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

12-Το go2doctor.gr φιλοξενεί Κριτικές γιατρών από απλούς χρήστες, που αφηγούνται την εμπειρία της εξυπηρέτησής τους. Το go2doctor.gr επεξεργάζεται και ελέγχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις Κριτικές χρηστών που υποβάλλονται και δεν επιτρέπει ουδεμία αρνητική ή κακοπροαίρετη Κριτική προς δημοσίευση στο δικτυακό τόπο. Το go2doctor.gr ουδεμία ευθύνη φέρει, στο μέγιστο επιτρεπτό από τη νομοθεσία βαθμό, για αυτές τις Κριτικές ή τη παρεπόμενη δημοσίευση, χρήση ή διανομή τους. Επιπρόσθετα, το go2doctor.gr δεν επαληθεύει, προσυπογράφει ή εγκρίνει τις απόψεις ή τα σχόλια που εκφράζονται σε οποιαδήποτε Κριτική, οι οποίες αποτελούν προσωπικές απόψεις των ατόμων που τις υποβάλλουν. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη για τυχόν αποφάσεις που πραγματοποιείτε με βάση τις Κριτικές ή τα σχόλια που παρουσιάζονται στην υπηρεσία. To go2doctor.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης δημοσίευσης ή απομάκρυνσης (χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την κρίση της, οποιασδήποτε Κριτικής χρήστη. Μεταξύ άλλων, αυτό περιλαμβάνει και περιστάσεις όπου το go2doctor.gr δέχεται καταγγελία από τρίτο και/ή έχει λόγους να θεωρεί ότι αθετήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου ιστοτόπου. Σε περίπτωση που έχετε μία καταγγελία σχετικά με οποιαδήποτε Κριτική, σχόλιο ή υλικό που δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον ιστοτόπο , πρέπει να την εκφράσετε γραπτώς (δίνοντας όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις) προς την ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Έχετε υπόψη ότι το go2doctor.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση αυτής της καταγγελίας και, εάν είναι απαραίτητο, να ζητήσει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

13-Δεν θα δημοσιεύονται: (α) κείμενα που περιέχουν βωμολοχίες, (β) κείμενα που περιέχουν πολιτικές και θρησκευτικές δηλώσεις, (γ) κείμενα που περιέχουν προσβλητικά σχόλια για ανθρώπους που δεν είναι εν ζωή, (δ) κείμενα που περιέχουν ρατσιστικά σχόλια και (ε) γενικά, κείμενα που το go2doctor.gr θεωρεί ότι δεν εξυπηρετούν τον σκοπό αυτής της υπηρεσίας που προσφέρει στους χρήστες του και η οποία είναι ο εμπλουτισμός των πληροφοριών σχετικά με τους προορισμούς και τα αντικείμενα που καλύπτει.

14-Σε περίπτωση ακύρωσης του online κλεισμένου ραντεβού από τη πλευρά του χρήστη, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει το γιατρό, μέσω τηλεφώνου, σχετικά με την απόφασή του να ακυρώσει το κλεισμένο ραντεβού. Το τηλέφωνο του γιατρού αποστέλλεται αυτόματα στο email επιβεβαίωσης που λαμβάνει ο χρήστης από το go2doctor.gr κατά την επιτυχή κράτηση του online ραντεβού. Σε περίπτωση ακύρωσης του online κλεισμένου ραντεβού από τη πλευρά του γιατρού, ο γιατρός οφείλει να ενημερώσει το χρήστη, μέσω τηλεφώνου, σχετικά με την απόφασή του να ακυρώσει το κλεισμένο ραντεβού. Το τηλέφωνο του χρήστη αποστέλλεται αυτόματα στο email επιβεβαίωσης που λαμβάνει ο γιατρός από το go2doctor.gr κατά την επιτυχή κράτηση του online ραντεβού από το χρήστη. Για το λόγο αυτό το go2doctor.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία σε οποιονδήποτε επισκέπτη, χρήστη ή μέλος στην περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά από την παραπάνω πολιτική ακύρωσης ραντεβού είτε από τη πλευρά του χρήστη είτε από τη πλευρά του γιατρού.

15-Η επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο τoυ go2doctor.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.


10663053 επισκέψεις
Είστε ιατρός;
Είστε ιατρός και θέλετε κάτι παραπάνω;
Είστε χρήστης;

Δεν υπάρχουν κριτικές για τη συγκεκριμένη καταχώρηση